เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

คำขวัญเทศบาลตำบลหล่ายงาว

“ ประตูสู่เวียงแก่น  ชายแดนสองแผ่นดิน  ถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ เย้า ขมุ ลาว เมือง ลือเลื่่องส้มโอหวาน นมัสการพระธาตุสิบสองราศี”

 

 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหล่ายงาว

“สังคมน่าอยู่ สาธารณูปโภคทันสมัย ท้องถิ่นก้าวไกล เกษตรยั่งยืน”

 

 

 

พันธกิจ

 • จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก
 • การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 • การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
 • การพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวภายในท้องถิ่น

                                                 

 

ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 4. การพัฒนาแหล่งน้ำ
 5. การพัฒนาการเมือง การบริหาร
 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง