เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
อำนาจหน้าที่
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
e-service
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดูทั้งหมด
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
แบบมอบอำนาจรับเงิน
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สายช่าง)
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารการบรรยายในระบบแท่ง
การจัดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง แก้ไขการกำหนดโครงสร้างและระดับสายงานผู้บริหารของเทศบาลสามัญ(เทศบาลขนาดเล็กเดิม)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 ฉบับที่ 4
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563
ดูทั้งหมด
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 
รายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
งบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ดูทั้งหมด
 
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาว อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2560
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
การยื่นแบบชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2561
การยื่นแบบชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตำบลหล่ายงาว ประจำปี 2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 9 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางไร ตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางบังอร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. หมู่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 52 ลูกบาศก์เมตร บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งเกวี๋ยน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นทุ่งควน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปาการเกษตร บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
แผนที่แหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานสถิติรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรการการจัดการเรื่องราวการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2561
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเนื่องในวันชาติ
โครงการ Big Cleaning Day
งานปีใหม่ชนเผ่าขมุ ประจำปี 2562
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเวียงแก่น (ข่วงผญ๋า) ประจำปี 2562
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
กีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหล่ายงาวคัพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์สองฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 2.1 ข้อมูลทั่วไป 2.1.1 ประวัติความเป็นมา  และดวงตราสัญลักษณ์

           เทศบาลตำบลหล่ายงาว  ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2552 เป็นเทศบาลสามัญ ห่างจาก ตัวอำเภอเวียงแก่น ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร 

                                                

 ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหล่ายงาว

           ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นรูปวงกลมตรงกลาง ประกอบด้วย พระอาทิตย์ แปลงนา แม่น้ำภูเขา และประชากร        สื่อความหมายดังนี้ เทศบาลตำบลหล่ายงาวมีพื้นที่ราบ ริมแม่น้ำงาวและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับประชากรของตำบลหล่ายงาว ซึ่งมีชาติพันธุ์ ที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ มีความชำนาญด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาดังนั้น ความสามัคคีกลมเกลียว และขยันขันแข็งของประชาชนตำบลหล่ายงาวจะพลิกผืนดินพื้นนา ให้มีคุณค่า สร้างความรุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นประกาย อันจะส่งผลให้เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมท้องถิ่นอื่น          

2.1.2 ที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครองที่ตั้ง

          สำนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 (โทร./โทรสาร. 0-5360-8202) (เว็บไซต์ http://www.tessabanlaingao.com)

อาณาเขต
      จาหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง เขตติดต่อระหว่างบ้านปากอิง ตำบลศรีคอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านปากอิง บริเวณพิกัดที่ PC 532336
ทิศเหนือ
       จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ผ่านบ้านแจมป๋อง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 579285 รวมระยะทางประมาณ 7,174 เมตร
       จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขต ที่ 3 ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำงาวกับแม่น้ำโขง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 599277 รวมระยะทางประมาณ 2,079 เมตร
ทิศตะวันออก
      จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577257 รวมระยะทางประมาณ 5,802 เมตร
      จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 578229 รวมระยะทางประมาณ 6,245 เมตร
      จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577195 รวมระยะทางประมาณ 4,891 เมตร
ทิศใต้
       จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 445 ถึง ลำห้วยบง เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามลำห้วยบงไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่เนิน 467 ตรงบริเวณพิกัดที่ PC 554187 รวมระยะทางประมาณ 3,827 เมตร
      จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นทางเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเนิน 562 ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 532198 รวมระยะทางประมาณ 2,316 เมตร
       จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกถึงดอยห้วยงอน เนิน 700 เป็นหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 518194 รวมระยะทางประมาณ 1,406 เมตร
      จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 503192 ตรงบริเวณดอยโตน ระยะทางประมาณ 1,308 เมตร
ทิศตะวันตก
       จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศเหนือถึงเนิน 924 ดอยป่าแปกเป็นหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 507203 รวมระยะทางประมาณ 1,129 เมตร
     จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปตามสันปันน้ำถึงเนิน 810 เป็นหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 510214 รวมระยะทางประมาณ 1,101 เมตร
       จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันปันน้ำถึงเนิน 798 เป็นหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 516223 รวมระยะทางประมาณ 999 เมตร
     จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเนิน 887 เป็นหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 524233 รวมระยะทางประมาณ 1,246 เมตร
      จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือถึงเนิน 858 เป็นหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 525239 รวมระยะทางประมาณ 478 เมตร
      จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดอยห้วยมะผางถึงเนิน 774 เป็นหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 534249 รวมระยะทางประมาณ 1,381 เมตร
      จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบผ่านดอยเรือไปทางทิศเหนือตามสันปันน้ำผ่านเนิน 709 , เนิน 804 ผ่านดอยรวก ผ่านเนิน 845 , เนิน 830 ผ่านดอยไม้เจ๊กเว้ก ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 535316 รวมระยะทางประมาณ 8,080 เมตร
       จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือผ่านเนิน 697 , เนิน 699 จนบรรจบหลักเขต ที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 2,102 เมตร
ภูมิประเทศ
           ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและแม่น้ำ
เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 2,140 ครัวเรือน ดังนี้
            หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว จำนวน 708 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำ จำนวน 322 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทราย จำนวน 276 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม จำนวน 193 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 5 บ้านแจมป๋อง จำนวน 482 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเอียน จำนวน 159 ครัวเรือน
                       ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

2.1.3 ประชากร
         ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 

รายการ

ปี

(2562)

ปี

(2561)

ปี 

(2560)

ปี

 (2559)

ประชากรชาย

1,763

1,768

1,777

1,748

ประชากรหญิง

1,875

1,867

1,857

1,847

รวมประชากร

3,638

3,635

3,634

3,595

บ้าน (หลังคาเรือน)

2,140

2,082

2,003

1,891

            ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

แยกจำนวนประชากรของตำบลหล่ายงาวตามทะเบียนราษฎร์     

มู่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

หล่ายงาว

นางแสงจันทร์ บุตรดี

373

416

789

708

2

ทุ่งคำ

นายวิโรจน์ วันจันทร์

318

322

640

322

3

ทุ่งทราย

นายจำรอง บุดดี

197

198

395

276

4

ท่าข้าม

นายจันทร์แก้ว วงศ์ชัย

231

261

492

193

5

แจมป๋อง

นายธนดล คำมะวงค์

431

449

880

482

6

ห้วยเอียน

นายสว่าง บุญยัน

213

229

442

159

รวม

1,763

1,875

3,638

2,140

                 ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

2.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      การคมนาคม การจราจร
      1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1155 สายบ้านท่าเจริญ - ปางค่า
      2. ทางหลวงชนบท สายบ้านหล่ายงาว - ห้วยลึก
      3. ทางหลวงชนบท สายบ้านหล่ายงาว - ทุ่งคำ
          - สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง
          - ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ 80%
          - ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นถนนดิน
2.1.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
       - ที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาวมีความหนาแน่นในบริเวณเขตชุมชนบ้านหล่ายงาว
       - การพาณิชยกรรม (บ้านแจมป๋อง) ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเดียวกับที่อยู่อาศัย
       - เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเขตชุมชน
       - อุตสาหกรรม
       - สถาบันและสถานที่ราชการ
2.1.6 ด้านเศรษฐกิจ
        การพณิชยกรรมและบริการ
        1. โรงแรม (เกสเฮาส์ 5 แห่ง
        2. ห้องเช่า/บ้านเช่า 40 แห่ง
        3. ร้านค้าบริการทั่วไป 142 แห่ง
        4. ธนาคาร 1 แห่ง
        5. สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 7 แห่ง
        6. ตลาดค้าขายระหว่างประเทศ 1 แห่ง
        7. ตลาดสดค้าขายระดับอำเภอ 2 แห่ง
        8. จุดผ่อนปรนไทย – ลาว 1 แห่ง
        9. ตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 7 แห่ง
        10. โรงสี 9 แห่ง
2.1.7 ด้านสังคม
      ชุมชน
          เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีชุมชนในเขตปกครอง จำนวน 6 ชุมชน
          - จำนวนบ้าน 2,082 ครัวเรือน
          - จำนวนประชากรในชุมขน 3,635 คน
      ศาสนา
          -ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด
มีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
        1. วัดหล่ายงาว หมู่ที่ 1
        2. วัดทุ่งคำ หมู่ที่ 2
        3. วัดทุ่งทราย หมู่ที่ 3
        4. วัดท่าข้าม หมู่ที่ 4
        5. วัดแจมป๋อง หมู่ที่ 5
        6. สำนักสงฆ์วัดดอยสันกู่ (พระธาตุ 12 ราศรี)
        7. สำนักสงฆ์ห้วยเอียน หมู่ที่ 6
        8. สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าดอยผาคำ
         - คริสตจักร จำนวน 2 แห่ง
     วัฒนธรรม
        ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
        - ประเพณีลอยกระทง
        - ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
        - ประเพณีต๋านก๋วยสลาก
        - ประเพณีถวายหนังแดง
    การศึกษา
        โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง ดังนี้
         - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้น 3 – 4 จำนวน 1 แห่ง
         - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้น 1 – 2 จำนวน 4 แห่ง
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
     กีฬา นันทนาการ
          - สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
     สาธารณสุข
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่ายงาว
         - คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
         - สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         - รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
         - รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
2.1.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ภูมิอากาศ
         ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
        - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส
        - ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
        - ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9 องศาเซลเซียส
        อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส
     ภูมิประเทศ
         เทศบาลตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาดอยยาวหรือดอยผาหม่นและแม่น้ำ
     แหล่งน้ำ
          1.แม่น้ำโขง 2.แม่น้ำงาว
 

 

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง