เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 2.1 ข้อมูลทั่วไป 2.1.1 ประวัติความเป็นมา  และดวงตราสัญลักษณ์

           เทศบาลตำบลหล่ายงาว  ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2552 เป็นเทศบาลสามัญ ห่างจาก ตัวอำเภอเวียงแก่น ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร 

                                                

 ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหล่ายงาว

           ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นรูปวงกลมตรงกลาง ประกอบด้วย พระอาทิตย์ แปลงนา แม่น้ำภูเขา และประชากร        สื่อความหมายดังนี้ เทศบาลตำบลหล่ายงาวมีพื้นที่ราบ ริมแม่น้ำงาวและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับประชากรของตำบลหล่ายงาว ซึ่งมีชาติพันธุ์ ที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ มีความชำนาญด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาดังนั้น ความสามัคคีกลมเกลียว และขยันขันแข็งของประชาชนตำบลหล่ายงาวจะพลิกผืนดินพื้นนา ให้มีคุณค่า สร้างความรุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นประกาย อันจะส่งผลให้เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมท้องถิ่นอื่น          

2.1.2 ที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครองที่ตั้ง

          สำนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 (โทร./โทรสาร. 0-5360-8202) (เว็บไซต์ http://www.tessabanlaingao.com)

อาณาเขต
      จาหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง เขตติดต่อระหว่างบ้านปากอิง ตำบลศรีคอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านปากอิง บริเวณพิกัดที่ PC 532336
ทิศเหนือ
       จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ผ่านบ้านแจมป๋อง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 579285 รวมระยะทางประมาณ 7,174 เมตร
       จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขต ที่ 3 ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำงาวกับแม่น้ำโขง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 599277 รวมระยะทางประมาณ 2,079 เมตร
ทิศตะวันออก
      จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577257 รวมระยะทางประมาณ 5,802 เมตร
      จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 578229 รวมระยะทางประมาณ 6,245 เมตร
      จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577195 รวมระยะทางประมาณ 4,891 เมตร
ทิศใต้
       จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 445 ถึง ลำห้วยบง เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามลำห้วยบงไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่เนิน 467 ตรงบริเวณพิกัดที่ PC 554187 รวมระยะทางประมาณ 3,827 เมตร
      จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นทางเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเนิน 562 ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 532198 รวมระยะทางประมาณ 2,316 เมตร
       จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกถึงดอยห้วยงอน เนิน 700 เป็นหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 518194 รวมระยะทางประมาณ 1,406 เมตร
      จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 503192 ตรงบริเวณดอยโตน ระยะทางประมาณ 1,308 เมตร
ทิศตะวันตก
       จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศเหนือถึงเนิน 924 ดอยป่าแปกเป็นหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 507203 รวมระยะทางประมาณ 1,129 เมตร
     จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปตามสันปันน้ำถึงเนิน 810 เป็นหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 510214 รวมระยะทางประมาณ 1,101 เมตร
       จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันปันน้ำถึงเนิน 798 เป็นหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 516223 รวมระยะทางประมาณ 999 เมตร
     จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเนิน 887 เป็นหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 524233 รวมระยะทางประมาณ 1,246 เมตร
      จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือถึงเนิน 858 เป็นหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 525239 รวมระยะทางประมาณ 478 เมตร
      จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดอยห้วยมะผางถึงเนิน 774 เป็นหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 534249 รวมระยะทางประมาณ 1,381 เมตร
      จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบผ่านดอยเรือไปทางทิศเหนือตามสันปันน้ำผ่านเนิน 709 , เนิน 804 ผ่านดอยรวก ผ่านเนิน 845 , เนิน 830 ผ่านดอยไม้เจ๊กเว้ก ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 535316 รวมระยะทางประมาณ 8,080 เมตร
       จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือผ่านเนิน 697 , เนิน 699 จนบรรจบหลักเขต ที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 2,102 เมตร
ภูมิประเทศ
           ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและแม่น้ำ
เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 2,140 ครัวเรือน ดังนี้
            หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว จำนวน 708 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำ จำนวน 322 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทราย จำนวน 276 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม จำนวน 193 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 5 บ้านแจมป๋อง จำนวน 482 ครัวเรือน
            หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเอียน จำนวน 159 ครัวเรือน
                       ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

2.1.3 ประชากร
         ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 

รายการ

ปี

(2562)

ปี

(2561)

ปี 

(2560)

ปี

 (2559)

ประชากรชาย

1,763

1,768

1,777

1,748

ประชากรหญิง

1,875

1,867

1,857

1,847

รวมประชากร

3,638

3,635

3,634

3,595

บ้าน (หลังคาเรือน)

2,140

2,082

2,003

1,891

            ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

แยกจำนวนประชากรของตำบลหล่ายงาวตามทะเบียนราษฎร์     

มู่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

รวมจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

หล่ายงาว

นางแสงจันทร์ บุตรดี

373

416

789

708

2

ทุ่งคำ

นายวิโรจน์ วันจันทร์

318

322

640

322

3

ทุ่งทราย

นายจำรอง บุดดี

197

198

395

276

4

ท่าข้าม

นายจันทร์แก้ว วงศ์ชัย

231

261

492

193

5

แจมป๋อง

นายธนดล คำมะวงค์

431

449

880

482

6

ห้วยเอียน

นายสว่าง บุญยัน

213

229

442

159

รวม

1,763

1,875

3,638

2,140

                 ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ณ เดือน พฤษภาคม 2562

2.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      การคมนาคม การจราจร
      1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1155 สายบ้านท่าเจริญ - ปางค่า
      2. ทางหลวงชนบท สายบ้านหล่ายงาว - ห้วยลึก
      3. ทางหลวงชนบท สายบ้านหล่ายงาว - ทุ่งคำ
          - สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง
          - ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ 80%
          - ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นถนนดิน
2.1.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
       - ที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาวมีความหนาแน่นในบริเวณเขตชุมชนบ้านหล่ายงาว
       - การพาณิชยกรรม (บ้านแจมป๋อง) ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเดียวกับที่อยู่อาศัย
       - เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกของเขตชุมชน
       - อุตสาหกรรม
       - สถาบันและสถานที่ราชการ
2.1.6 ด้านเศรษฐกิจ
        การพณิชยกรรมและบริการ
        1. โรงแรม (เกสเฮาส์ 5 แห่ง
        2. ห้องเช่า/บ้านเช่า 40 แห่ง
        3. ร้านค้าบริการทั่วไป 142 แห่ง
        4. ธนาคาร 1 แห่ง
        5. สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 7 แห่ง
        6. ตลาดค้าขายระหว่างประเทศ 1 แห่ง
        7. ตลาดสดค้าขายระดับอำเภอ 2 แห่ง
        8. จุดผ่อนปรนไทย – ลาว 1 แห่ง
        9. ตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 7 แห่ง
        10. โรงสี 9 แห่ง
2.1.7 ด้านสังคม
      ชุมชน
          เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีชุมชนในเขตปกครอง จำนวน 6 ชุมชน
          - จำนวนบ้าน 2,082 ครัวเรือน
          - จำนวนประชากรในชุมขน 3,635 คน
      ศาสนา
          -ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด
มีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
        1. วัดหล่ายงาว หมู่ที่ 1
        2. วัดทุ่งคำ หมู่ที่ 2
        3. วัดทุ่งทราย หมู่ที่ 3
        4. วัดท่าข้าม หมู่ที่ 4
        5. วัดแจมป๋อง หมู่ที่ 5
        6. สำนักสงฆ์วัดดอยสันกู่ (พระธาตุ 12 ราศรี)
        7. สำนักสงฆ์ห้วยเอียน หมู่ที่ 6
        8. สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าดอยผาคำ
         - คริสตจักร จำนวน 2 แห่ง
     วัฒนธรรม
        ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
        - ประเพณีลอยกระทง
        - ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
        - ประเพณีต๋านก๋วยสลาก
        - ประเพณีถวายหนังแดง
    การศึกษา
        โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง ดังนี้
         - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้น 3 – 4 จำนวน 1 แห่ง
         - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้น 1 – 2 จำนวน 4 แห่ง
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
     กีฬา นันทนาการ
          - สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
     สาธารณสุข
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่ายงาว
         - คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง
         - สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         - รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
         - รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
2.1.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ภูมิอากาศ
         ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
        - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส
        - ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
        - ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9 องศาเซลเซียส
        อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส
     ภูมิประเทศ
         เทศบาลตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาดอยยาวหรือดอยผาหม่นและแม่น้ำ
     แหล่งน้ำ
          1.แม่น้ำโขง 2.แม่น้ำงาว
 

 

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 2 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง