เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานการเงิน การคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
งบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบเดือน มีนาคม 2561
งบเดือน ธันวาคม 2560
งบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบเดือน พฤษภาคม 2561
งบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบเดือน กรกฎาคม 2561
งบเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบเดือน กันยายน 2561
งบเดือน ตุลาคม 2561
งบเดือน ธันวาคม 2561
งบเดือน พฤศจิกายน 2561
งบเดือน มกราคม 2562
งบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบเดือน มีนาคม 2562
งบเดือน พฤษภาคม 2562
งบเดือน เมษายน 2562
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
งบเดือน กรกฎาคม 2562
งบเดือน สิงหาคม 2562
งบเดือน กันยายน 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2562 ประจำปี 2562
งบเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
รางงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)

รายการเอกสารทั้งหมด 71 รายการ : 1 Page : 1
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง