เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานบุคคล
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สายช่าง)
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารการบรรยายในระบบแท่ง
การจัดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง แก้ไขการกำหนดโครงสร้างและระดับสายงานผู้บริหารของเทศบาลสามัญ(เทศบาลขนาดเล็กเดิม)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 ฉบับที่ 4
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2561
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผยอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานและพนักงานจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินดีเด่น1.63
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องรายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการประเมินดีเด่น1.63
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2551-2563
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งงานภายในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ และผู้รับผิดชอบ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ายงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 2562

รายการเอกสารทั้งหมด 37 รายการ : 1 Page : 1
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง