เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 "(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น"

- พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ พ.ศ.2542

- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

- พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

- พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

- พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534

- พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

- พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518

- พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503

- พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- หารือแนวทางปฏิบัติทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2536

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ.2541

- ระเบียบ ก.ท.ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535

-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2523

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่7) พ.ศ.2528

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528(พร้อมแก้ไข โดย พ.ศ. 2541)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531

- ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยายนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2535

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วย การบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2522

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่( Synthesizer) ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2534

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษา โทรศัพท์ประจำบ้านพันในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจการ พ.ศ.2526

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จและการรับเสร็จในการเสด็จ พระราชดำเนินหรือเสร็จไปในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่างๆ พ.ศ.2530

- การขอขยายเขตเทศบาล

- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

- หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2229

- หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2253

 

 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 2 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง