เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
งบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ดูทั้งหมด
 
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาว อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2560
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
การยื่นแบบชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2561
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 
รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 9 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางไร ตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางบังอร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. หมู่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 52 ลูกบาศก์เมตร บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งเกวี๋ยน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นทุ่งควน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปาการเกษตร บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดูทั้งหมด
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
แบบมอบอำนาจรับเงิน
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สายช่าง)
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารการบรรยายในระบบแท่ง
การจัดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง แก้ไขการกำหนดโครงสร้างและระดับสายงานผู้บริหารของเทศบาลสามัญ(เทศบาลขนาดเล็กเดิม)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลห่ายงาว เรื่อง ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2561
องค์ความรู้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ ...
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสาม ...
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ...
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2561
ร่วมต้อนรับประธานสโมสรสิงห์ เช ...
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561
จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ ...
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2561
รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารเพื่อการ ...
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
ตอนรับคณะทำงานสนับสนุนปฏิบัติภ ...
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ...
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ...
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2561
เปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ...
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยห ...
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561
เปิดโครงการอบรมส่งเสริมการประก ...
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ประชุมกันเพื่อพิจารณาสนับสนุนโ ...
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2561
สานสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนผู ...
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม ...
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรี ...
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรี ...
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรี ...
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561
มอบสิ่งของให้ชาวบ้านห้วยเอียน ...
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสาม ...
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ...
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสมพง ...
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560 ...
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2560
เปิด ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ...
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560 ...
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและ ...
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี ...
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560
รับรางวัล Thailand Rabies Awar ...
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 256 ...
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2560
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ...
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2560
การป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความ ...
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2560
ขอเชิญงานเทศกาลงานส้มโอและของด ...
ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นตัวแทนเข ...
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นตัวแทนเข ...
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระง ...
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ ...
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม ...
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (M ...
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ...
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ ...
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ...
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2560

รายการข่าวทั้งหมด 91 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง