เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
อำนาจหน้าที่
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรฐานการให้บริการ
 
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดูทั้งหมด
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
แบบมอบอำนาจรับเงิน
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สายช่าง)
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารการบรรยายในระบบแท่ง
การจัดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง แก้ไขการกำหนดโครงสร้างและระดับสายงานผู้บริหารของเทศบาลสามัญ(เทศบาลขนาดเล็กเดิม)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 
รายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
รอเพิ่มข้อมูล
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
งบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ดูทั้งหมด
 
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาว อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2560
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
การยื่นแบบชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2561
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 9 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางไร ตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางบังอร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. หมู่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 52 ลูกบาศก์เมตร บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งเกวี๋ยน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นทุ่งควน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปาการเกษตร บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
รอเพิ่มข้อมูล
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2561
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (M ...
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ...
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ ...
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ...
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2560
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจุ ...
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2560
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท ...
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึ ...
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2560
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ...
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2560
ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าส ...
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะผ้าป่า ...
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2560
เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ...
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2559
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ...
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2559
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพ ...
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ ...
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2559
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวง ...
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุ ...
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2559
รอง ผอ.สนภ.3 พร้อมคณะ เข้าตรวจ ...
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2559
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้อ ...
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2559
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษา ...
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรพสามิตพื ...
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำป ...
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2559
เทศบาลตำบลหล่ายงาวร่วมกับโรงเร ...
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ...
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559
ประชาคมแผนพัฒนาโครงการพัฒนาพื้ ...
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2559
เปิดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกร ...
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2559
ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เ ...
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2559
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอั ...
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2559
การออกเสียงประชามติ ...
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2559
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแ ...
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์ จัดการประกวดภาพว ...
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อ ...
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559
เปิดศูนย์สุขภาพตำบลหล่ายงาว ...
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การใช้อินเตอร์เน็ ...
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2559
การแข่งขันฟุตซอล กีฬาต้านยาเสพ ...
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบหล่ายงาว ...
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2558
เชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bi ...
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558
เชิญเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2 ...
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สู ...
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว สอบรา ...
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2558
รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างซ ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประมู ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว สอบร ...
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2558
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลหล่ายงา ...
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2557

รายการข่าวทั้งหมด 96 รายการ : 2 Page : << Back [ 1 ] 2
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง